Το γυμναστήριο παρέχει μόνο υπηρεσίες προσωπικής προπόνησης. The gym provides personal training services only.

Exclusive training

 Σε εμάς έχετε τη δυνατότητα να έχετε την αποκλειστική χρήση του γυμναστηρίου για την προσωπική σας προπόνηση.-η συμμετοχή σε αυτη, γίνεται μόνο με ραντεβού-.

 

With us you have the opportunity to have the exclusive use of the gym for your personal training.

Participation in it is done only by appointment.