Πρωτόκολλο επαναλειτουργίας των γυμναστηρίων (Μάιος 2021) Το γυμναστήριο παρέχει μόνο υπηρεσίες προσωπικής προπόνησης -personal training-

Exclusive training

 Σε εμάς έχετε τη δυνατότητα να έχετε την αποκλειστική χρήση του γυμναστηρίου για την προσωπική σας προπόνηση.-η συμμετοχή σε αυτη, γίνεται μόνο με ραντεβού-.

 

With us you have the opportunity to have the exclusive use of the gym for your personal training.

Participation in it is done only by appointment.